1. Home>
 2. Inspiration & artiklar>
 3. HR>
coworkers

HRM – effektivare processer och bättre samordning

Lönesystemet har alltid varit en central del av det personaladministrativa arbetet, men mycket har skett de senaste åren. I dag väljer allt fler verksamheter att integrera HR och lön genom att samla all personalrelaterad information och hantering i ett HRM-system, som underlättar arbetet under hela anställningens livscykel.

Ett fungerande HR- och lönesystem är en hygienfaktor i dagens organisationer. Att ta vara på humankapitalet är viktigt både ur företagets och de anställdas synpunkt. Ett system för lönehantering har alltid varit en central del av organisationen. I förhållande till löne- och personaladministration har begreppet HR dock en relativt kort i historia i svenska företag.

Begreppet Human Research (HR) myntades första gången i USA redan på 1950-talet. Där väcktes personalfrågan när anställda började ifrågasätta hur de amerikanska företagen såg på personalen som en kostnad snarare än en tillgång. Från att personalinformation tidigare hade berört lön, började resurs- och HR-avdelningar växa fram parallellt med löneavdelningarna. HR-avdelningarnas uppgift var att fokusera på mer mjuka faktorer, som personal- och kompetensutveckling och rekrytering. För att kartlägga organisationens resurser började företagen därför samla in information under hela anställningens livscykel, så som roller, förmåner, kompetens, prestation och utveckling i ett eget HR-system. På 1990-talet nådde HR-begreppet även Sverige och ersatte det som tidigare var känt som personaladministration.

Ett gemensamt ekosystem för HRM och lön

Mycket har skett sedan dess, inte minst när det gäller teknikutvecklingen. Med fler system inom HR och lön ökar komplexiteten i företagets systemmiljö, vilket parallellt även ställer högre krav på integration. Behovet av bättre samordning, mer enhetliga gränssnitt och enklare hantering av data har växt allteftersom mängden av information och kraven på tillgänglighet har ökat. För att möta dessa nya utmaningar utvecklades HRM-systemen – Human Resources Management.

Vad är HRM? Idag är HRM-system i många organisationer en viktig nyckel till effektiv hantering och samordning för allt det arbete som rör företagets personalresurser. En hybrid av ett HR- och lönesystem som hjälper organisationen att attrahera, utveckla, behålla personal och hantera det personaladministrativa arbetet. I ekosystemet ingår hela anställningscykeln med allt från stöd för rekrytering- och onboarding, löneservice, ändrade anställningsförhållanden, avslut på arbetsrelation och återanställning.

  HRM
  HRM, HCM, HR and payroll

  Ett nytt begrepp som på senare tid förekommer mer och mer och som ofta förväxlas med HRM är HCM – Human Capital Management. Inom HCM pratar man om humankapitalets betydelse för organisationen och begreppet används i vissa fall synonymt med HRM. Gartner beskriver i en rapport från 2016 HCM som en uppsättning processer och rutiner som rör resurshanteringen inom personal.

  Framtidens Human Resource Management

  Rapporten visar att fler och fler företag uttrycker behov av att skapa en gemensam strategi för HRM/HCM. Internationellt ser Gartner trenden att allt fler också ser över sin totala systemstruktur för att samordna processerna för allt arbete som rör företagets personal, humankapitalet. I undersökningen uttrycker ledande HR-chefer att det föredrar att välja en helhetslösning från en och samma leverantör som kan möta deras tekniska krav för ett HRM/HCM-system, framför en kombination av olika system från olika leverantörer som behöver integreras.

  En annan tydlig trend inom löne- och HR-administration är att efterfrågan på molntjänster ökar. Utvecklingen går idag mot fler skalbara, molnbaserade lösningar framför egna serverlösningar. Enligt samma undersökning förväntas 25 procent av de globala stora och mellanstora företagen ha investerat i en molnbaserat HRM-lösning år 2020. Redan nästa år räknar Gartner med att hela 98 procent kommer att ha minst en molnbaserad applikation i sitt HRM-system.
  Sverige och Norden har inte kommit riktigt lika långt i implementeringen av molnlösningar som övriga Europa och USA, mycket på grund av det komplexa HR- och löneklimatet med många regleringar, avtalsområden och lagar att ta hänsyn till. Men även här går både utvecklingen och intresset för bland annat mer självservice stadigt framåt och du kan räkna med att få se mer av den här typen av lösningar framöver.

   HCM and HRM
   Difference between HRM and HCM

   Skillnad mellan HRM och HCM

   Human Resource Management och Human Capital Management har flera likheter. Främst är HCM en mer heltäckande term som beskriver de största funktionerna som ingår i den strategiska hanteringen av en organisations humankapital; allt ifrån kompetenshantering, organisationsstruktur och successionsplanering. HCM har som huvudmål att skapa ett högre ekonomiskt värde. HRM omfattar de ”klassiska” kärnvärdena i personalhantering som lön, välmående och förmåner. HRM har som huvudmål att en se värdet i personalen och utveckla potentialen.

   Mycket går in i varandra men framförallt är det Performance Management eller prestationsledning överlappar bägge begreppen.