1. Home>
  2. Inspiration & artiklar>
  3. HR>
Människor runt ett bord

Performance management – Nå era verksamhetsmål med denna effektiva metod

Performance Management, som kan översättas till prestationsledning, är en viktig metod för att säkerställa att verksamhetens mål och strategi blir verklighet. Med ett bra systemstöd för Performance Management bryts era verksamhetsmål ner på grupp- och individnivå. Det gör att det blir tydligt vem som ska göra vad och varför. Det kommer i sin tur öka både motivationen och prestationen. 

– Arbetsgivare kan använda Performance Management för att säkerställa att organisationens mål uppfylls på det mest effektiva sättet. Generellt har verksamheter ett affärsfokus och ett organisationsmål som ska regna ner i organisationen. Här kan Performance Management hjälpa till att sammanfläta målen och bryta ner dem från övergripande organisationsmål till avdelnings-, individ eller processmål som är tillgängliga i vardagen. På så sätt kan olika team och medarbetare tillsammans dra verksamheten åt rätt håll, säger Johan Wikström, Product Owner på SD Worx. 

Regelbunden feedback är mest effektiv

Performance Management kan se olika ut i olika organisationer. Det finns huvudsakligen två tillvägagångssätt när det handlar om att utvärdera prestationsförmåga:  

  1. Årlig utvärderingEn tidskrävande process som genomförs en eller två gånger per år för att utvärdera medarbetares prestation. Denna utvärdering upplevs ofta som ineffektiv och bakåtsträvande eftersom det blir mer fokus på vad medarbetarna har gjort tidigare, än vad de gör här och nu.  
  1. Kontinuerlig utvärdering: Regelbundna feedbacksamtal löpande under året med syfte att förbättra resultatet här och nu genom en nära dialog med medarbetarna. En sådan här kontinuerlig utvärdering kan förändra arbetssättet eller målbilden snabbt och flexibelt.  

– Med bra systemstöd som till exempel ger chefer notiser om när det är dags att prata med medarbetare one-to-one, blir det relativt enkelt för organisationer att utvärdera arbetet kontinuerligt. Systemstöd underlättar för en prestationskultur där ledingen vet att alla medarbetare utvärderas och uppmärksammas på samma sätt och jobbar mot samma övergripande mål. Det handlar inte bara om att bedöma medarbetarna, själva samtalet ökar också engagemang och ger en ny förståelse för driv och motivation som kan öka prestationen, berättar Johan.

Så kan systemstöd underlätta Performance Management 

Kontinuerlig uppföljning genom Performance Management kan också fungera som en signal till medarbetarna att vi ser deras prestationer och kan uppmuntra och belöna dem när de följer upp sina mål. Genom dessa möten går det att utveckla, stötta och kontrollera arbetssättet så att det ger resultat.  

– Företag vill ju ha engagerade och ambitiösa medarbetare som alltid är grymma på sitt jobb, men i verkligheten är det inte alltid så – vi är också människor med brister. När uppföljningarna genomförs regelbundet kan organisationer se problem tidigt och rätta till dessa, menar Johan.  

Johan har listat 4 punkter som visar hur ett hur ett bra systemstöd kan underlätta din prestationsledning:  

  1. Kontinuerlig feedback: Systemstödet gör det enkelt för chefer att följa individuella utvecklingsmål. Som organisation får man hjälp att fatta välgrundade beslut om exempelvis befordring, löneökning och bonusar.  
  1. Transparens: Systemet ger HR en möjlighet att följa upp om chefer håller kontinuerliga feedbacksamtal eller inte och tillämpa eventuella åtgärder när det behövs.  
  1. Uppmärksamma ”rising stars”: Systemet tydliggör när, varför och vilka medarbetare som bör uppmuntras och belönas. Att uppmärksamma ”rising stars” vid goda insatser är viktigt för att behålla drivkraften.  
  1. Ökad motivation: Organisationer som har välfungerande processer och system kring Performance Management får generellt sätt medarbetare som är motiverande och nöjda med sitt jobb.  

  

Vi vill även tipsa om artiklarna:

Rekrytering och onboarding – Hur lång tid tar det innan din nya medarbetare är effektiv i sin roll?

Skillnad mellan varsel och permittering