1. Home>
  2. Inspiration & artiklar>
  3. Lön>
Människa pratar i telefon

Kollektivavtal – enkelt förklarat

Ett kollektivavtal är ett avtal mellan arbetsgivare och det fackförbund som organiserar de anställda på arbetsplatsen. Kollektivavtalet är en överenskommelse om en lägsta nivå för exempelvis de anställdas löner, förmåner och anställningsvillkor. Kollektivavtalet är frivilligt för arbetsgivare och kan anpassas efter varje företag och bransch. 

Vad är Kollektivavtal?

Vad är då ett kollektivavtal? Ett kollektivavtal är egentligen flera avtal som är framtagna specifikt för arbetsplatsen. Avtalet förhandlas fram och sluts mellan arbetsgivaren och det fackförbund som de anställda tillhör. De anställda har även möjlighet att påverka kollektivavtalet genom fackligt engagemang. Syftet med ett kollektivavtal är att kunna erbjuda en tryggare arbetsplats. De anställda kan aldrig få sämre villkor än de som redan har förhandlats fram i kollektivavtalet.

Vad innebär kollektivavtal?

Vad som ingår i ett kollektivavtal skiljer sig mellan olika arbetsplatser men några saker som vanligen är inkluderade är följande:

  • Lön – I ett kollektivavtal förhandlas nästan alltid en minimilön fram. Därmed kan en arbetsgivare inte erbjuda en lön som ligger under denna summa. Ofta innefattas även din rätt till löneförhandling i avtalet. Tänk på att du alltid kan förhandla om högre lön än det som framgår i kollektivavtalet.
  • Semester – Enligt semesterlagen har arbetstagare alltid rätt till 25 semesterdagar varje år. I ett kollektivavtal kan de förhandlas till extra dagar utöver dessa 25. Det ingår ofta även information om hur semesterlön räknas ut och utbetalning av semesterersättning.
  • Arbetstid – I kollektivavtalet ingår ofta vad den generella arbetstiden är på arbetsplatsen samt vilka villkor som gäller för övertidsersättning.
  • Uppsägningstid – I ett kollektivavtal kan även bestämmelser om uppsägningstid ingå. I sådana fall går detta avtal före lagen om anställningsskydd (LAS) som vanligen reglerar uppsägningstid för arbetstagare.
  • Pension – Många arbetsgivare idag har en tjänstepensionsplan som är framtagen av professionella pensionsbolag. I kollektivavtalet ingår planen samt oftast en pensionsförsäkring.
  • Extra ersättning – Även extra ersättning kan ingå i kollektivavtalet, exempelvis vid föräldraledighet eller långtidssjukdom.

Det är många fler överenskommelser som kan ingå i ett kollektivavtal och alla delar kan anpassas efter den specifika branschen. På arbetsplatser där det inte finns något kollektivavtal har arbetsgivaren rätt att genomföra stora förändringar utan att behöva meddela de anställda i förväg.

Fördelen med kollektivavtal för arbetsgivare

Det finns många fördelar med kollektivavtal för arbetsgivare. Framförallt är det tidsbesparande då många överenskommelser redan är förhandlade så att arbetsgivaren inte behöver förhandla med varje person på företaget. Ett kollektivavtal ger företag ett gott rykte och de upplevs som mer seriösa än de som inte har ett. Detta kan vara till en stor fördel vid rekrytering då det lockar fler att ta anställning eftersom de vet att de kan få bra villkor.

Ytterligare en fördel med kollektivavtal som arbetsgivare är att så länge avtalet gäller råder det fredsplikt. Detta innebär att ingen kan strejka sig till bättre villkor under avtalsperioden. Detta ger dig som arbetsgivare en stor trygghet.  

Fördelen med kollektivavtal för arbetstagare

Kollektivavtal kommer även med många fördelar för arbetstagare. Ett kollektivavtal leder till en trygg arbetsplats där alla anställda vet vad som gäller. Som arbetstagare är det i princip endast lönen som behövs förhandlas och utöver det vet du att du får samma villkor som gäller för alla andra på företaget.

Ekonomisk vinning

Du som arbetstagare får en ekonomisk vinning av att det finns ett kollektivavtal på företaget. Du kan få extra ersättning vid sjukskrivning eller föräldraledighet och du kan få flera försäkringar såsom livförsäkring och pensionsförsäkring. Dessutom kan du aldrig få en lägre lön en minimilönen som framgår i avtalet. Du kan däremot förhandla upp den samt att det i kollektivavtalet kan ingå rätt till löneförhandling en gång per år.

Påverkan

Arbetstagare kan vara med och påverka kollektivavtalet via sitt fackförbund. De kan exempelvis påverka genom att bli arbetsplatsombud, arbetsmiljöombud eller genom att bilda en klubb där de tillsammans driver frågor som rör arbetsplatsen framåt.

Skräddarsydda avtal

Eftersom kollektivavtalet sluts mellan arbetsgivare och fackförbund anpassas avtalet efter branschen vilket leder till överenskommelser som kan vara bättre än de lagar som finns. Inom olika branscher behövs det olika överenskommelser då alla företag har olika utmaningar. När ett kollektivavtal finns vet alla att överenskommelserna är anpassade efter branschen.

Föränderliga kollektivavtal

Kollektivavtal är levande dokument och med det menas att avtalen kan förhandlas om. Fackförbunden kan ha medlemsmöten där avtalen diskuteras och förbättringsförslag tas fram.

Vad är hängavtal?

Ett hängavtal är ett kollektivavtal för företag som inte är medlemmar i en arbetsgivarorganisation. Arbetsgivaren kan då teckna avtal med de anställdas fackliga organisation och måste följa de överenskommelser som upprättas. Detta fungerar på samma sätt som ett vanligt kollektivavtal.

Källor

Fackförbund.com
Kommunal.se
Riksdagen.se

 

 

Vill du veta mer?

Permittering, varsel, korttidspermittering, korttidsvecka, sjuklön och sjukpenning