1. Home>
  2. Inspiration & artiklar>
  3. Löneoutsourcing>
Kompass som pekar mot "Quality"

SD Worx – Säker löneoutsourcing med bevisad hög kvalitet

Vi på SD Worx är stolta över att få vara en pålitlig och säker partner för våra kunder. Som bevis för de trygga lösningarna använder vi standarden ISAE 3402, som kvalitetssäkring i vår löneoutsourcing. ISAE 3402 typ II granskas årligen av en extern revisor för att säkerställa tillförlitlighet.

Rapporten täcker perioden 1.1.2021 till 31.10.2021.

Våra outsourcingkunder kan nu beställa rapporten och använda den i företagets lönegranskning. Rapporten gör det möjligt att spara både tid och pengar under granskningen. Eftersom detta är en väletablerad och internationellt erkänd standard är revisorer bekanta med dess användning. 

Om du är kund och vill beställa rapporten, vänligen kontakta er utsedda Delivery Manager på BPO för att få ett kostnadsförslag för rapporten.

Vilka är fördelarna med ISAE 3402 vid händelse av en granskning?

SD Worx Norden använder ISAE 3402-standard, som gör det möjligt för oss att tillhandahålla en pålitlig och högkvalitativ lönetjänst till våra outsourcingkunder. ISAE 3402 är en kvalitetsstandard för processer som påverkar företagets eller kundens finansiella rapportering.

Förkortningen ISAE kommer från orden: International Standard on Assurance Engagements. Den baseras på en bedömning av affärsrisker samt kontroller av kritiska processer. Dessutom ser den över processteg. Grundvalen av bedömningen kan användas för att verifiera riskhantering och därmed kvaliteten på tjänsten.

För att erhålla ISAE-standarden utför en extern revisor en granskning av lönehanteringsprocesserna. Funktionaliteten hos processkontrollerna demonstreras av dokumentation, som verifierar det utförda arbetet och dess kvalitet.

ISAE-revisionen tittar alltid på tidigare händelser och tar därför inte ställning till framtida skeenden. Baserat på granskningen och dess resultat kan dock ändringar göras i processer och verksamhetsmodeller om behovet av förändring uppstår. Syftet med ISAE`s kvalitetssäkring är både att förhindra eventuella fel och att upptäcka brister i outsourcingverksamhetens processer.

Rapporten beskriver stegen i löneprocessen

Hos oss integreras ISAE i löneprocesser så att hantering av nödvändiga kontroller och dokument går hand i hand med det löpande arbetet och därmed specifikt återspeglar den faktiska lönesituationen. De försäkringsaktiviteter som överenskommits i enlighet med riskhanterings- och kontrollmatrisen utförs regelbundet under varje lönekörning under hela året.

”Med vårt ISAE-ramverk och våra kontroller kan vi inom vår outsourcingverksamhet säkerställa en högkvalitativ löneprocess från början till slut”, säger Fredrik Eklund, Quality Manager inom BPO Sverige.

Varför har vi inte valt det hela kalenderåret för revision?

Våra kunders revisorer behöver vanligtvis en revisionsberättelse före årsskiftet, så med detta schema är det möjligt att överlämna den till revisorerna och bolagets finansiella rapporter i god tid. Vid behov levererar vi även ett separat bekräftelsebrev till kunden som bekräftar att vi arbetar enligt samma kontrollerade process under hela kalenderåret.

Detaljerad information om kvaliteten på tjänsterna

Granskningarna utförs av en extern revisor. I våra outsourcingtjänster täcker denna utvärdering lönekunderna. Revisorerna granskar utvalda delar från kontrollmatriserna och ger slutligen synpunkter på resultaten av revisionen.

Granskningen och resultatet är underlaget för ISAE 3402 typ II-rapporten, som våra outsourcingkunder kan beställa och därmed spara tid och pengar på sina egna revisionskostnader.

Rapporten ger även kunder detaljerad information om den faktiska kvaliteten på våra outsourcingtjänster. SD Worx kvalitet inkluderar även kritiska IT-kontroller relaterade till datasäkerhet och dataskydd, med vilka vi säkerställer en trygg behandling och lagring av kunders data. Förutom ISAE 3402-standarden för outsourcingtjänster har SD Worx Norden organisationsomfattande ISO 27001 & 27701– informationssäkerhets- och integritetsstandarder för att säkerställa kvalitet och säkerhet.

”Utöver detta är vi inom hela SD Worx Norden ISO-certifierade enligt ISO 27001, 27701 och 14001 vilket gör oss till en pålitlig partner gentemot våra kunder”, fastställer Eklund.