1. Home>
  2. Inspiration & artiklar>
  3. Digitalisering>
To do list

Förändringsledning är avgörande för arbetet med digitalisering

Det flesta är överens om att den digitala utvecklingen innebär stora förändringar och många nya möjligheter. Ändå är det många företag som fortfarande både saknar kunskap och som inte utnyttjar potentialen i den digitala tekniken. Så vad beror det på och hur kan du bidra till att förändringsresan både förankras hos och anammas av dina medarbetare?  

Tekniken har inget egenvärde 

I en digitalt omogen organisation är det vanligt att lägga allt för stort ansvar på IT och tro att det är systemen som ska ta klivet åt en. För att digitalisering överhuvudtaget ska vara möjlig är de tekniska system som används helt avgörande. Samtidigt är det viktigt att påminna sig om att tekniken i sig inte har något egenvärde. Drivkraften för digitaliseringen är snarare den nytta den ger i form av effektivare processer, förenklade arbetssätt, färre manuella insatser, ökad flexibilitet och mycket, mycket mer.  

Att så gott som alla organisationer, i olika hög grad, behöver digitaliseras är idag självklart för de allra flesta. Vi förstår nyttan och ser möjligheterna, ändå finns upplever många att det finns ett glapp mellan digital kunskap och hur vi faktiskt arbetar. Därför är digitaliseringen långt ifrån bara en fråga för din IT-avdelning. Ett framgångsrikt digitaliseringsarbete måste förankras och genomsyra hela organisationen och alla medarbetare måste engageras. Här har även HR en viktig roll att spela.   

Förändringsprocesser skapar oro internt 

Hur kommer det sig då att många trots möjligheterna med den nya tekniken, väljer att hålla kvar i gamla rutiner och arbetssätt? Som i alla förändringsprocesser finns en känsla av otrygghet och oro för vad det kommer innebära. Hur kommer det inverka på mig och mitt arbete? Hur kommer det påverka samspelet mellan teknik och människor i vår organisation? Vad får jag ut för värde av den här förändringen?  

Oron kan leda till att vissa personer i din organisation inte fullt ut litar på att den digitalisering företaget genomgår verkligen kommer att gynna deras arbete och att de därför väljer att inte anamma de nya, mer digitala arbetssätten fullt ut. Som regel bottnar detta interna motstånd i att den eller de som fattar beslut om att den nya tekniken ska användas, inte är tillräckligt tydliga med varför förändringen sker och vad man vill uppnå.  

Därför är det viktigt att redan i ett tidigt skede skapa intern förståelse för den digitala transformationen – vilka behov som styr och hur den kommer att gynna verksamheten; både som helhet och individuellt för medarbetaren.  

Med engagerade medarbetare blir digitaliseringsarbetet mer framgångsrikt 

Denna nyvunna förståelse för varför digitaliseringen måste ske lägger grunden till en beteendeförändring. Det är viktigt att var och en förstår att de är en del av förändringen. Att de själva måste agera, ställa frågor och ta ett eget ansvar i sitt dagliga arbete. Om vi lär oss gemensamt och tar stöd av varandra, blir tröskeln för att uppnå förändring lägre.  

Ju mer delaktiga dina medarbetare är och ju mer aktivt de deltar i dialogen kring företagets digitala utveckling, desto mer benägna är de att sedan anamma förändringarna när tekniken implementeras. 

Att driva och förankra digitaliseringstanken är alla chefers ansvar, det gäller även dig som arbetar inom HR och lön. Alla medarbetare har visserligen ett individuellt ansvar för att ändra sitt beteende, men för att verkligen lyckas är det viktigt att det finns ett tydligt digitalt ledarskap. Förmågan att kunna förklara hur företagets olika processer och arbetssätt kommer att utvecklas, effektiviseras och i slutänden leda till ett bättre arbetsliv för de anställda är nyckeln till framgång.  

På SD Worx arbetar vi med kunder i alla skeden av digitaliseringsresan. Vi hjälper både företag som fortfarande ligger i startgroparna och dem som ligger i utvecklingens framkant – och allt däremellan. Vill du veta hur vi kan stötta just din verksamhet att ta nästa steg? Kontakta oss! 

Vill du läsa mer?

Hur du utnyttjar du möjligheterna inom HR?