1. Home>
  2. Inspiration & artiklar>
  3. HR>
Skyltdocka

Är anställda inom detaljhandeln missnöjda och hur påverkar det lönsamheten?

Skyltdocka

Forskningsfältet är rörande överens, redan 1954 förklarade Abraham Maslow att anställda som varken är nöjda eller motiverade presterar sämre och stannar i regel inte särskilt länge på en arbetsplats. Utmaningen är att det inte finns en mirakelmetod som fungerar för alla anställda; människor är komplexa och vi motiveras av skilda faktorer. Det som motiverar kan vara allt ifrån ledarskap, sociala faktorer, karriärmöjligheter, lön och syfte – för att nämna några parametrar. 

Konsekvenser vid bristande motivation 

Brist på motiverade medarbetare kan leda till en hög personalomsättning, sämre resultat, nedstämdhet och en känsla av utanförskap hos anställda. Brist på motivation ökar även risken för att en normalt sett ”högpresterande medarbetare” lämnar eller att hen presterar sämre än nöjda eller motiverade kollegor. Risken är även att omotiverade medarbetare påverkar andra som i sin tur kan bli omotiverade, en negativ spiral skapats vilket kan få stora konsekvenser för detaljhandelns lönsamhet.  

Relationsrekrytering i detaljhandeln  

Att anställa kan vara en utdragen process som både tar tid och innebär manuell administration. Det gör att många butikschefer ofta kollar i sitt eget nätverk och därefter i personalens när butiken behöver rekrytera. Ofta prioriteras personer med personlig anknytning där det redan finns ett uppbyggt förtroende. Forskning visar att släktband väger tungt, och att det är vanligt att tidigare kollegor och bekanta anställs. Anställningar som skapas via kontakter varar i genomsnitt längre än anställningar som skapas genom till exempel arbetsförmedling eller annonsering enligt handelsrådet färska rapport: Bortom det första jobbet: En longitudinell analys av karriärutvecklingen för unga i handeln. Även om det är positivt att anställda stannar länge kan det finnas en problematik i att de anställda inte sökte sig till arbetet av egna drivkrafter eller har rätt kompetens inledningsvis. Om dessa faktorer inte bearbetas är risken överhängande att motivationen går ned över tid.  

Hur skapas motiverade medarbetare? 

Att få medarbetarna att känna sig delaktiga är en nyckelfaktor som i regel höjer motivationen hos anställda*. Det kan handla om att medarbetaren får ett nytt ansvarsområde eller blir en del i ett projekt som lyfts som betydelsefullt för den enskilda butiken. 

Nyckeln är att skapa engagemang och en känsla av delaktighet. Men det är lättare sagt än gjort, för att få medarbetare engagerade krävs ofta att personens unika motivationsfaktorer identifieras och tas på allvar. För att kunna genomföra detta behövs en bra chef som dels har tid att avsätta för medarbetarsamtal och att det regelbundet följs upp. 

De flesta forskningsstudier som genomförs visar att erkända HRM-metoder är en given grund för att öka sannolikheten för att behålla anställda över lång tid och samtidigt få mer motiverade och lojala medarbetare (Finding Employees and keeping them 2010)). Det handlar om strategiskt utformade metoder för att få en effektiv personalstyrka som hjälper företaget att nå uppsatta mål och rätt utfört är det en viktig konkurrensfördel. En utmaning är att butiker med få anställda ofta använder HRM-metoderna i lägre omfattning än större butiker och huvudkontor. 

En förklaring är att HR-personal ofta saknas i butikerna och ansvaret hamnar lokalt hos butikschefer som ofta saknar relevant utbildning. Det gör att detaljhandelns ”employee experience” blir lidande och att anställda inte uppnår önskvärda resultat eller slutar i förtid. En bra ”Performance Management-process” kan vara den avgörande faktorn som gör att anställda upplever att deras behov tas på allvar. 

Tekniska hjälpmedel 

När HR-avdelningen sitter på ett huvudkontor finns ett naturligt avstånd till de fysiska butikerna, men med moderna, användarvänliga och mobila HR-system kan butikschefer över hela landet ta del av HR-avdelningens metoder – direkt i butiken. Systemstödet är centralt för att HR ska nå ut och lyckas med den digitala strukturomvandling som detaljhandeln står inför. Med hjälp av automatiserade påminnelser om medarbetarsamtal som sedan sparas och följs upp i ett mobilt Performance Management-system säkras att ingen medarbetare glöms bort. Dagens unga ställer högre krav på personlig utveckling och snabb återkoppling. Om de inte ser en tydlig potential att utvecklas i företaget är risken att de snabbt lämnar överhängande. Med hjälp av användarvänliga och effektiva rutiner som stöttas av ett smart system får ni en bra grund för att se motivera era medarbetare! 

På SD Worx har vi länge arbetat tillsammans med aktörer inom detaljhandeln och vet vilka utmaningar du står inför. Vill du veta mer om hur vi kan erbjuda stöd till just din verksamhet? Tveka inte att kontakta oss! 

Källor

Handelsrådets rapport 2020: Bortom det första jobbet: En longitudinell analys av karriärutvecklingen för unga i handeln

Samt artiklar från: Sundström, Hjelm-Lidholm & Radon 2019 – Loury 2006 – Maslow 1954

 

Vi vill även tipsa om artiklarna:

Kan en ledare be om ursäkt?

Hur kan detaljhandeln behålla unga talanger?

3 viktiga grundstenar för en effektiv lönerevisionsprocess

Rekrytering och onboarding: Hur lång tid tar det innan din nya medarbetare är effektiv i sin roll?

HR-trend: Employer Branding 2.0 – Den nya talangjakten

HR-trender: Gig-ekonomi och flexkontor