1. Home>
 2. Inspiration & event>
 3. HR>
Klädbutik med skyltdockor

Hur kan detaljhandeln behålla unga talanger?

Detaljhandeln genomgår en omfattande strukturomvandling med ökad konkurrens, automatisering av arbetsuppgifter, digitalisering och en snabbt växande e-handel. Därför är det extra viktigt att behålla kunnig och kompetent personal men det är en utmaning som delas med många branscher. Hur gör man för att behålla den personal som är mest högproduktiv och talangfull?   

Är detaljhandeln en genomgångsbransch? 

En faktor som påverkar är inställningen som den arbetssökande har innan hen söker jobbet. Om den anställda inledningsvis tänker att det är ett tillfälligt jobb eller motsatt att det är en arbetsplats som hen kan se sig göra karriär inom är en avgörande faktor som sällan tas i beaktning. Detaljhandeln ses av många som en ”genomgångsbransch”, med sämre lön och som en bisyssla samtidigt som personen utbildar sig till ett mer högkvalificerat jobb.

Att ha en hög personalomsättning är kostsamt; det tar tid att rekrytera, lära upp ny personal och det ger en sämre kundupplevelse överlag. Samtidigt bidrar det till att arbetsplatsen eller sektorn i sig upplevs som mindre attraktiv och det påverkar lönsamheten negativt (Handelsrådet 2020). 

Att detaljhandeln är en genomgångsbransch är något av en myt, i alla fall enligt Handelsrådets rapport: Bortom det första jobbet: En longitudinell analys av karriärutvecklingen för unga i handeln som släpptes i december 2020. En tvåårig studie som delvis är baserad på longitudinell data från SCB mellan åren 2000–2015 som visar att fler stannar kvar i detaljhandeln än genomsnittet för övriga branscher under de första sju åren från anställningsstarten på det första jobbet.  

Andelen som lämnar är brant för de flesta branscher under de första åren men efter sju år går snittet för detaljhandeln under övriga branscher och fortsätter därefter ned innan det planar ut efter ca 10 år. På lång sikt (7-15 år) visar studien från Handelsrådets att sannolikheten för att en person inom detaljhandeln stannar är lägre än hos övriga branscher.  

  Tabell från Handelsrådet 2020

  Tabell från Handelsrådet 2020

  Är löneutvecklingen sämre inom detaljhandeln? 

  Rapporten från Handelsrådet (2020) visar att unga som får sitt första jobb inom detaljhandeln har en sämre löneutveckling än medianinkomsten för personer som har stannat i samma bransch i 15 år. Dock är lägstalönerna i detaljhandeln relativt höga jämfört med andra instegsbranscher (till exempel till exempel restaurangbranschen), skillnaden blir ännu högre när ersättning för obekväm arbetstid adderas. Jämfört med partihandeln och genomsnittet för övriga ligger detaljhandelns löneutveckling efter redan från start och repar sig inte på sikt. 

   Tabell från Handelsrådet 2020

   Tabell från Handelsrådet 2020

   Rapporten från Handelsrådet förklarar att en hög kompensation för arbete under obekväm arbetstid inledningsvis kan locka unga talanger. Dock bidrar kollektivavtal till att unga som inte befordras får en sämre löneutveckling över längre tid jämfört med andra branscher.  

   Branscher med högre löner som söker anställda med hög produktivitet kan då attrahera detaljhandelstalanger som upplever att de har fastnat i en lön som var mer attraktiv vid ung ålder. En hög andel av de som jobbar inom detaljhandeln behåller dock sin anställning under eftergymnasial utbildning men som ett extrajobb vid sidan av studierna.  

   Förväntningar påverkar anställningstid och prestation 

   Forskning visar att unga med höga förväntningar på arbetet har en längre genomsnittsanställning och vice versa – de med lägre förväntningar tenderar att stanna kortare. Handelsrådets rapport förklarar att inställningen till arbetet sannolikt påverkar arbetsinsatsen då de med en låg/negativ förväntning tenderar att prestera sämre. De kommer även i högre utsträckning att vara öppna för andra jobbmöjligheter (Handelsrådet 2020).  

   Synen på detaljhandeln som en genomgångsbransch kan därmed påverka förväntningar hos många unga och bidra till att de som får sitt första jobb inom handeln väljer att söka sig vidare.

   Kan HR påverka förväntningar? 

   Förväntningarna skapas redan när en potentiell arbetstagare besöker butiken eller hemsidan. Bilden förstärks och påverkas därefter i ansökningsprocessen och växer allt starkare under onboarding-processen. 

   Om företaget i sitt Employer Branding-arbete lyfter fram möjliga karriärvägar innan anställningsprocessen påbörjas kan förväntningarna på karriärmöjligheterna och bilden av jobbet stärkas. Om företaget systematiskt jobbar för att identifiera högpresterande anställda som är intresserade av att vidareutvecklas/göra karriär och om de får relevant information om vad som efterfrågas och vad de behöver göra ökar sannolikheten för en karriär som gynnar både arbetstagare och arbetsgivare.  

   Om möjligheterna att avancera inom företaget faktiskt är skrala finns det anledning att kolla på framgångsexempel som till exempel IKEA och ICA – två aktörer som är kända för att befordra trogna och högproduktiva medarbetare. Bra frågor för HR att besvara är: Hur stor andel av de nyanställda på huvudkontoret har börjat med instegsjobb i företagets butiker? Erbjuds traineeprogram till ”attraktiva” högskolestudenter som redan arbetar på företaget?  

   Effektiv HR på distans – med digitala hjälpmedel 

   Det kan vara svårt för HR att påverka anställningsprocessen som till stor del hanteras från lokala butiker. Men med en digital onboarding- och offboardingprocess med en integrerad e-learningplattform kan HR säkra att till exempel karriärmöjligheter lyfts fram och att nyanställda får en god introduktion, rätt kunskap och förväntningar direkt efter att anställningsavtalet är påskrivet. 

   Här hittar du en gratis mall för anställningsavtal

   Läs mer om digital on-/offboarding och E-learning 

   Ett modernt HR-system ger HR-avdelningen data i realtid som påvisar trender om t.ex. sjukfrånvaron ökar eller om anställda stannar kortare tid än vanligt. På så sätt kan punktinsatser initieras och trenden brytas innan skadorna blir mer påtagliga. Genom att bryta bilden av att vara en ”genomgångsbransch” i ett tidigt skede kan detaljhandeln attrahera fler unga med höga förväntningar, som i sin tur stannar längre och jobbar bättre – om förväntningarna infrias.  

   På SD Worx har vi länge arbetat tillsammans med aktörer inom detaljhandeln och vet vilka utmaningar du står inför. Vill du veta mer om hur vi kan erbjuda stöd till just din verksamhet? Tveka inte att kontakta oss! 

   Källor

   Handelsrådets rapport 2020 Bortom det första jobbet: En longitudinell analys av karriärutvecklingen för unga i handeln

   Handelsrådets webinar 2020: Vem gör karriär i handeln? Att vara ung och göra karriär i handeln

   Samt artiklar från: Andersson, Kazemi & Wickelgren 2016Daunfeldt & Westerberg 2018Munasinghe 2006