1. Home>
  2. Inspiration & artiklar>
  3. HR>
Psykisk ohälsa är den vanligaste orsaken till sjukfrånvaro

Psykisk ohälsa är den vanligaste orsaken till sjukfrånvaro – nu kommer nya föreskrifter

Det finns goda skäl för organisationer att arbeta proaktivt med ohälsa och från och med den 1 juni 2021 är det till viss del tvingande då nya föreskrifter gällande arbetsanpassning träder i kraft. Syftet med de nya föreskrifterna är att det ska vara lättare att göra rätt, fler ska erbjudas arbetsanpassning för att på så sätt förebygga och undvika sjukfrånvaro och långa sjukskrivningar. 

Psykisk ohälsa är den vanligaste orsaken till sjukfrånvaro i Sverige och står för cirka 40% av kostnaderna för sjukfrånvaro. Kostnaden för frånvaro på grund av sjukfrånvaro är vanligtvis bara en liten del av arbetsgivarnas totala kostnad för ohälsa. Förutom de sjukförmåner som arbetsgivare måste betala finns det en risk att frånvaron påverkar kollegor negativt.

Om en person inte byts ut eller om en ersättare inte kan utföra uppgiften lika effektivt kan det leda till en ökad arbetsbelastning – vilket på lång sikt kan leda till ökad stress, nedsatt hälsa, minskad prestanda och ökad frånvaro bland anställda som är ännu inte sjuka. 

Vad behöver organisationen göra?

För den organisatoriska eller sociala arbetsmiljön kan det handla om att organisera arbete eller till exempel regelbunden rotation mellan särskilt betungande uppgifter. Arbetsroller kan behöva förtydligas och chefen måste stötta genom att prioritera olika uppgifter. Bristen på bra arbets- och socialmiljö leder också till försämrad prestanda. Ledarskap, socialt klimat, kontroll och krav är faktorer som påverkar produktionen negativt. Förutom direkta konsekvenser av anställdas prestationer ökar problem inom dessa områden risken för framtida ohälsa. 

Anställda med hälsoproblem fungerar sämre än andra, och upprepad sjukdomsnärvaro (arbete när man ska stanna hemma på grund av sjukdom) ökar risken för framtida sjukfrånvaro. Arbetsrelaterad psykisk ohälsa och stress mer specifikt, påverkar anställdas resultat, vilket har negativa ekonomiska effekter för organisationen. 

Vikten av att jobba förebyggande

Flera arbetsrelaterade faktorer som ökar risken för psykisk ohälsa är möjliga att påverka genom insatser i den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. Genom att minska produktionsbortfall och sjukfrånvaro minskar arbetsgivarkostnaderna relaterade till sjukfrånvaron. 

Bland de viktigaste när det gäller förebyggande åtgärder är att se till att chefer har förutsättningarna och kunskapen för att utföra nödvändigt arbete och kunskapen att agera på tidiga tecken på ohälsa. 

Det här behöver chefen hålla koll på

• Tidiga tecken och symtom på ohälsa. 

• Tidiga tecken på risk för ohälsa. 

• Företagspolicy och riktlinjer för ohälsa och rehabilitering. 

• Vilka resurser finns för att stödja processen. 

• Hur man agerar vid ohälsa. 

• Vikten av att agera snabbt. 

Chefer kan lära sig detta genom obligatorisk utbildning från arbetsgivaren, att arbetsgivaren ger sina chefer stöd och följer upp och ser till att chefer har kunskap om företagets policyer och riktlinjer. Att ha hälsa och arbetsmiljö på agendan för styrelsen är en annan viktig del. 

Cheferna måste också stärkas i sin roll som hälsoansvariga för att kunna arbeta aktivt med ett stödjande ledarskap. Chefen bör stödjas i att tillämpa ett ledarskap som bygger på deltagande, delegering och konstruktiv feedback. Chefer bör ha kunskap om vilka roller företagshälsa, HR och säkerhetsrepresentanter har och på vilket sätt de kan stödja chefer och anställda i proaktivt, främjande och rehabiliterande arbete. 

KällorArbetsmiljöverket, Företagshälsan & Arbetshälsoekonomiska analysgruppen

Vill du veta mer om hur SD Worx Health kan hjälpa er att arbeta förebyggande med sjukfrånvaro?

 

Vi vill även tipsa om artiklarna:

Fyra tips för att förebygga sjukfrånvaro

Rättigheter och skyldigheter för arbete och ledighet under jul och nyår

Kan en ledare be om ursäkt?

Är man ledig på midsommarafton

Rekrytering och onboarding – Hur lång tid tar det innan din nya medarbetare är effektiv i sin roll?

Skillnad mellan varsel och permittering

    Boka möte!

      Boka här