1. Home>
 2. Inspiration & artiklar>
 3. HR>
Arbetsgivarintyg och anstllningsintyg

Arbetsgivarintyg och anställningsintyg

Har du som arbetsgivare en före detta anställd som bett om ett arbetsgivarintyg eller ett anställningsintyg? På SD Worx har vi full koll på allt du behöver veta om arbetsgivarintyg såväl som anställningsintyg. Här går vi igenom vad de syftar till och vad de ska innehålla. Vi förklarar även vad skillnaden är mellan de båda.

Arbetsgivarintyg och anställningsintyg – vad är skillnaden?

Arbetsgivarintyg och anställningsintyg blandas ofta ihop – båda är blanketter som en medarbetare får från sin arbetsgivare – dock skiljer de sig åt på några punkter. Ett arbetsgivarintyg är mer detaljerat än ett anställningsintyg. Det intygar en medarbetares anställningstid, befattning samt hur mycket man tjänat de senaste 12 månaderna. Arbetsgivarintyget används primärt för A-kassa för att personen i fråga ska kunna få ut den ersättning man har rätt till.

Ett anställningsintyg syftar till att bekräfta en anställning. Denna typ av intyg kan till exempel användas som referens när man söker jobb eller ansöker om lån eftersom det intygar att man haft en specifik tjänst. Anställningsintyget stärker alltså att det som står på exempelvis ett CV stämmer. Ett anställningsintyg kan kompletteras med ett omdöme, även kallat tjänstgöringsbetyg, om detta efterfrågas eller när en medarbetare slutar på sitt arbete. I tjänstgöringsbetyget beskriver arbetsgivaren hur den anställde skött sina arbetsuppgifter.

Arbetsgivarens skyldighet

Enligt paragraf 47 i lagen om arbetslöshetsförsäkring har man alltid rätt att få ett arbetsgivarintyg när man slutar på en arbetsplats, även om det skulle ha gått flera år sedan man arbetade på företaget i fråga. Skulle arbetsgivaren neka ett arbetsgivarintyg kan man ta hjälp av sitt fackförbund.

Det finns ingen laglig rätt för en medarbetare att få ett anställningsintyg, dock är det god sed att lämna detta på förfrågan.

Detta ska finnas med på ett arbetsgivarintyg

Det finns ett antal punkter som alltid bör finnas med på ett arbetsgivarintyg. Nedan kan du läsa mer om vilka dessa punkter är.

 • Arbetstagarens personuppgifter
  Först och främst ska arbetsgivarintyget innehålla arbetstagarens personuppgifter inklusive fullständigt namn och personnummer.
 • Tidsperiod
  I arbetsgivarintyget framgår det vilken tidsperiod den anställde arbetat på företaget. Om personen fortfarande är anställd ska detta anges.
 • Anställningsform
  Det ska tydligt framgå vilken anställningsform den anställde haft på företaget. Är det till exempel en provanställning, en tidsbegränsad anställning eller en tillsvidareanställning?
 • Befattning
  Vilken befattning den anställde haft ska alltid finnas med. Om arbetstagaren har haft olika befattningar under sin tid på företaget ska anställningstiden för varje befattning framgå tydligt.
 • Arbetstid
  Vilken omfattning har anställningen varit – heltid, deltid eller varierande arbetstid (såsom exempelvis timanställning)? Ofta anges arbetstiden i antal arbetade timmar per vecka.
 • Arbetad tid
  De arbetade timmarna per månad ska fyllas i. Förutom arbetade timmar anges även eventuell frånvaro, övertid eller fyllnadstid/mertid. Om den anställde inte haft någon frånvaro eller om denne har arbetat mer- eller övertid ska rutorna lämnas tomma.
 • Lön
  Vilken lön arbetstagaren haft ska stå med på arbetsgivarintyget. Det är bruttolönen – alltså lönen före skatt – exklusive eventuell semesterersättning som ska anges. Om semesterersättning betalats ut när anställningen upphört ska detta redovisas den sista anställningsmånaden.

  Även lönetillägg och andra eventuella förmåner ska redovisas. Detta ska göras månad för månad.

 • Anledning till att anställningen upphört
  Intyget ska ange varför anställningen upphört – var det till exempel på grund av arbetsbrist, att anställningen var tidsbegränsad eller av någon annan anledning? Om den anställde hade ett avtal där det ingick avgångsvederlag ska även detta anges.

  Om den anställde blivit erbjuden fortsatt arbete ska även uppgifter om detta anges i arbetsgivarintyget.

 • Kontaktuppgifter till arbetsgivaren
  För att det ska vara möjligt att kontrollera att arbetsgivarintyget stämmer ska alltid kontaktuppgifter till arbetsgivaren finnas med samt företagets organisationsnummer. Blanketten ska även vara signerad av arbetsgivaren.

Detta ska finnas med på ett anställningsintyg

Informationen i ett anställningsintyg är i mångt och mycket lik arbetsgivarintyget. I ett anställningsintyg finns vanligen personuppgifter på medarbetaren i fråga, anställningstid, uppgifter om arbetsgivaren, tjänstens omfattning och orsaken till att den anställde slutat med. Man brukar även redogöra mer specifikt vilka arbetsuppgifter medarbetaren haft. Som tidigare nämnt kan även ett omdöme om arbetstagaren inkluderas, där personen beskrivs ur en mer personlig vinkel i sin yrkesroll.

Vi hjälper dig att skapa mallar för arbetsgivarintyg och anställningsintyg

När du blivit ombedd att lämna ett arbetsgivarintyg eller ett anställningsintyg kan du med fördel använda dig av en av våra mallar. Genom att använda dig av en mall för anställningsintyg och arbetsgivarintyg sparar du tid och energi samtidigt som du kan känna dig trygg med att du får med allt nödvändigt.

På SD Worx kan vi hjälpa dig med båda intygen. Våra HR-experter kan ta fram anställningsintyg direkt i vårt HR-system och med vårt lönesystem kan vi hjälpa dig med en mall för arbetsgivarintyg.

Du har väl inte missat våra andra bloggar?

Vad kostar en anställd?

5 faktorer – då är en outsourcad lönefunktion lönsam

Kan en ledare be om ursäkt?

Rekrytering och onboarding – Hur lång tid tar det innan din nya medarbetare är effektiv i sin roll?

  Boka ett möte!

   Boka nu